Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u de pagina's doorbladert. Door in te loggen op deze site aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze algemene voorwaarden. Ook, in overeenstemming met artikel n°6 van de wet n°2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie, de personen die verantwoordelijk zijn voor deze website www.lesjardinsdedurbuy.be/nl zijn :

Site-uitgever

Orava Bv, Lembergsesteenweg 29, 9820 Merelbeke

E-mail: info@lesjardinsdedurbuy.be - Website: www.lesjardinsdedurbuy.be/nl

BTW-nummer : BE 0690.967.919

Ontwikkeling

Webdigitales - Rue de la croix limont 7B - 5590 Ciney

Website: www.webdigitales.be

Voorwaarden voor gebruik

Deze site (www.lesjardinsdedurbuy.be/nl) wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz...) voor een beter gebruikscomfort en een aangenamer grafisch ontwerp, raden wij u aan moderne browsers te gebruiken zoals Internet explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz... Les Jardins de Durbuy maakt gebruik van alle middelen die tot haar beschikking staan om betrouwbare informatie en een betrouwbare actualisering van haar websites te verzekeren. Er kunnen echter fouten of omissies voorkomen. De internetgebruiker dient dus zelf de juistheid van de informatie te controleren en alle wijzigingen die hij nuttig acht te melden. Les Jardins de Durbuy is in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, noch voor de directe of indirecte schade die eruit zou kunnen voortvloeien.

Cookies

De site www.lesjardinsdedurbuy.be/nl kan u vragen cookies te aanvaarden voor statistische en weergave-doeleinden. Een cookie is een stukje informatie dat op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer zijn opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat door een server kan worden geraadpleegd om informatie te lezen en vast te leggen. Sommige delen van deze site kunnen niet functioneel zijn zonder cookies te accepteren.

Hypertext koppelingen

De website kan links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op het internet beschikbaar zijn. Les Jardins de Durbuy heeft geen enkele mogelijkheid om de sites te controleren die gelinkt zijn aan haar websites. Les Jardins de Durbuy is niet verantwoordelijk voor en garandeert niet de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, en met name de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, noch voor het gebruik dat eventueel van deze elementen wordt gemaakt. De aan een dergelijk gebruik verbonden risico's zijn volledig voor rekening van de internetgebruiker, die zich aan de gebruiksvoorwaarden moet houden. Het is de gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites niet toegestaan een hyperlink naar deze site te creëren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Les Jardins de Durbuy. Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink wenst te creëren naar één van de websites van Les Jardins de Durbuy dient hij een e-mail te sturen die toegankelijk is op de site, om zijn verzoek tot het creëren van een hyperlink te formuleren. Les Jardins de Durbuy behoudt zich het recht voor om een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen.

Geleverde diensten

Alle activiteiten en informatie van het bedrijf worden gepresenteerd op onze website www.lesjardinsdedurbuy.be/nl

Les Jardins de Durbuy streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken op de site www.lesjardinsdedurbuy.be/nl De informatie op de site www.lesjardinsdedurbuy.be/nl is niet exhaustief en de foto's zijn niet contractueel. Zij worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij online werden gezet. Bovendien wordt alle informatie op de site www.lesjardinsdedurbuy.be/nl louter ter informatie gegeven en kan zij zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast.

Contractuele beperkingen inzake gegevens

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of omissies bevatten. Als u een hiaat, fout of wat een storing lijkt, opmerkt, meld dit dan per e-mail op info@lesjardinsdedurbuy.be , met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het probleem (pagina die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, ...). Elke gedownloade inhoud gebeurt op eigen risico en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bijgevolg kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de computer van de gebruiker of eventueel verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang te verschaffen tot de site met recent materiaal dat geen virussen bevat en met een browser van de laatste generatie die geüpdatet is. De hyperlinks die in het kader van deze website worden gelegd naar andere bronnen op het internetnetwerk vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Les Jardins de Durbuy.

Intellectuele eigendom

Alle op de website www.lesjardinsdedurbuy.be/nl aanwezige inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafische voorstellingen, afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en iconen, alsmede de opmaak ervan, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van merken, logo's of inhoud die toebehoort aan andere partnerbedrijven of auteurs. Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Les Jardins de Durbuy. Deze weergave of reproductie, op welke wijze dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

Rechtszaak

De huidige voorwaarden van de site www.lesjardinsdedurbuy.be/nl worden beheerst door het Belgisch recht en elk geschil of geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden zal tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de rechtbank van Marche-en-Famenne. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

Boeking

Book your bungalow